Marek Ormandik
facebook icon

Maľovanie širokým ťahom štetca / Painting with broad brushstrokes

- Peter Michalovič

 

Marek Ormandík rád maľuje širokým ťahom štetca. Je to jasné každému, kto pozná jeho tvorbu, a preto sa tým netreba detailnejšie zaoberať. Lenže, a to je už otázka hodná zamyslenia, prečo vždy maľuje širokým ťahom? Je to len póza, ktorá má garantovať, aby jeho maliarsky rukopis bol dostatočne príznakový, alebo za tým treba hľadať niečo iné? Póza to určite nie je, a preto treba pristúpiť k širšej interpretácii.

Keď sa budeme pozerať na Ormandíkové obrazy, tak poľahky zistíme, že všade vidíme ľudskú figúru a je jedno, či sú to obrazy so sakrálnou, alebo profánnou tematikou. Je až udivujúce, s akou naliehavosťou tieto figúry pôsobia na diváka. Niekedy dokonca s takou intenzívnou, že si už po krátkom čase percepcie uvedomí, že si jednoducho nevšíma pozadie. Zvyčajná rovnováha medzi pozadím a popredím je v tom prípade asymetricky narušená v prospech figúr stojacich v popredí. Jednotlivé figúry určujú centrum percepcie a v tejto nekompromisnosti treba hľadať špecifiku tohto maliarskeho idiolektu.

Ormandíkove figúry sú ako ľudská tvár. Nie však tvár, parafrázujúc filozofa, ktorej sa pýtame, na čo myslí, ale vždy a vždy len tvár, ktorej sa pýtame čo cíti, čo prežíva, čo sa s ňou deje. Jeho úsilie vždy smeruje k zachyteniu expresie, k namaľovaniu afektov. Raz sú to afekty radosti, inokedy bolesti, ale vždy sú to takpovediac primárne, akoby kultúrne nesprostredkované afekty. Ormandíkovo utrpenie Ježiša Krista nechce byť korigované nejakým kánonom kompozície, nechce byť obmedzované tradicionalizovanou ikonografiou, a do tretice nechce byť poplatné kultúrnym predsudkom. Aj ľudské postavy, ktoré sú intenzívne ovládané nekontrolovanou radosťou, takmer až detinskou, sú zobrazované tak, ako by sa správali vtedy, keby si boli isté, že ich nikto nevidí. A tak by som mohol pokračovať o iných afektoch, ale nemá to význam, pretože treba hovoriť o niečom oveľa dôležitejšom.

Po tomto stručnom úvode je najvyšší čas povedať, že hlavnou témou Ormandíkových obrazov nie sú ľudské figúry, ale obrazy ľudských afektov. Metaforicky povedané, hlavné úlohy hrajú expresie, vášne, emócie, slovom to, čo sa dá veľmi nepresne a provizórne označiť za afekty. Vedľajšie úlohy musia hrať ľudia, pretože tí sú úplne v ich moci. Ľudský rozum je voči afektom bezmocný, afekty jednoducho držia ľudí pod krkom a robia si s nimi čo chcú. Zachytiť čisté afekty je však veľmi ťažké. Ak sa šablóny rozumu dajú formalizovať, ak sa dajú podriadiť všeobecným pravidlám, tak afekty sa len veľmi ťažko dajú zovšeobecňovať, okrem iného aj preto, lebo sa na rozdiel od pojmov radi spájajú a miešajú. Afekty môžu mať svoje obrazy, aj to len približné, no nikdy nemôžu mať svoje absolútne presné a všeobecne platné pojmy. Túto pravdu Marek Ormandík dobre pozná, a preto sa roky venuje sústredenému maľovaniu afektov. Práve v tomto úsilí treba hľadať odpoveď na otázku, prečo maľuje hrubým ťahom štetca. Okrem iného aj preto, lebo štetec chápe ako indikátor, schopný zaznamenať aj to najmenšie chvenie, aj tie najnenápadnejšie vibrácie. Štetec a farby, ktoré nanáša na plátno, neslúžia formálnym zákonom umenia, ale výslednej umeleckej správe, ktorú umelec vysiela do sveta. Inak povedané, štetec, farby, umelcova ruka, jeho emocionalita musia tvoriť jedno oduševnené telo, ktoré je v konečnom dôsledku ľudským médiom, cez ktoré sa prejavujú expresie iných. Umelec musí prostredníctvom štetca a farby pohotovo nanášať chvenie a emočné vibrácie, pretože každý asynchrónny posun vedie k ochladzovaniu emócie, čo sa zákonite musí prejaviť v pravdivosti obrazu.

Marek Ormandík je zákonitým dedičom jednej tradície. K tomuto dedičstvu sa ani nemusí hlásiť, pretože jeho obrazy sú nespochybniteľným dôkazom. No fakt, že bol odhalený, netreba brať negatívne, ale pozitívne, lebo jeho obrazy na niekoho zapôsobili, niekto si všimol ich naliehavosť a niekto vďaka nim mohol pocítiť to zvláštne chvenie a vibrovanie, ktoré dáva jasne človeku na známosť, že jeho definitívna premena na cyberpunkera bez afektov sa ešte na dlhý čas odkladá.

 

-----------------------------------

 

Marek Ormandík likes to paint using broad brushstrokes. This is clear to everybody who knows his artwork so it seems useless to pay close attention to it. However, why does he always choose to paint with broad strokes? That is a question worth exploring. Is it just a pose to guarantee that his painter´s “handwriting” is distinguished, or, is there something else behind it? It is definitely not a pose, that is why a much wider interpretation is required.

Whilst looking at his pictures we easily notice human figures everywhere – regardless of the fact that the theme of his paintings is sacral or mundane. It is amazing how insistent the figures are to the viewer. The expressiveness that the figures impress the viewer with is amazing. The pressing intensity makes the viewers forget the background – and they find themselves realising this after a very short time. The usual balance between the background and the foreground is disturbed in an asymmetric manner for the benefit of the forefront figures. It is the individual figures that decide the centre of perception, without any compromise. This intransigency constitutes the specificity of the painter´s idiolect.

Ormandík´s figures are like the human face. We do not query, however, what the faces think about (wanting to paraphrase the philosopher). We always ask ourselves what the faces feel, what are they going through, what is happening to them? The painter always strives to capture the expressiveness of the affects. They might be the affects of joy or pain, but they are always the primary affects, not the ones processed through culture. Ormandík´s sufferings of Jesus Christ do not want to be corrected by a canon of composition. Or restricted by traditionalised iconography. Or even to be conformed by cultural stereotypes or prejudices. The human figures that are intensely governed by the uncontrolled, almost childish joy, are depicted in situations where they are sure that nobody can see them. I could go into details of other affects but I would rather mention something much more important instead.

After this brief introduction it is high time to say that the main topic of Ormandík´s paintings are not the human figures themselves, but images of human affects. Metaphorically speaking, the major roles are featured by expressions, passions and emotions - as a whole they can be labelled as affects (even though inaccurately and temporarily). People feature the minor roles, since they are completely controlled by the affects. The human brain is powerless against them. They simply corner people and do whatever they want with them. Nevertheless, capturing the pure affects is very difficult. The templates of the mind can be formalised and yielded to general rules, but it is hard to generalise the affects. It is partially due to the fact that they like to merge and mix together, unlike concepts. Affects can be represented by images, but that would be just an approximate approach. They can never be grasped by absolute, exact and generally valid notions. Marek Ormandík knows this truth very well. He devoted years concentrating his paintwork on affects. It is this effort that might provide the answer to the question of why he uses broad brushstrokes. This is perhaps because he understands the brush as an indicator that records even the smallest tremble and the most negligible vibration.

The brush and paints he applies on his canvas do not serve the formal rules of art, but they serve the final artistic message the artist radiates to the world. In other words: the brush, the paints, the artist´s hand and his emotions all constitute one enthusiastic entity that represents the human psychic through which the expressions of others are voiced. The artist has to readily lay down the trembling energy and emotional vibrations. Any asynchronous shift cools the emotions down and that is inevitably shown in the truthfulness of his images.

Marek Ormandík is an heir of a specific tradition. He does not even have to declare it since his pictures do represent irrefutable proof. The fact he was uncovered should not be taken as a negative. Just the opposite: it is positive, since his paintings have impressed someone. Someone has noticed the insistency and someone, due to the images, felt the strange and special oscillations and vibrations. This is a clear message then, about a definite change to Marek Ormandík becoming an “affectless cyberpunk” being postponed for a very long time.

 
All Contents Copyright © Marek Ormandik 2009 - 2012 MSKStudio/SCMS